ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว 31102

จิรพรรณ วงค์เห็น

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558