เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ (ว23101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ทดลองวิเคราะห์ อธิบาย โครโมโซม ยีนหรือหน่วยพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซม โรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม การใช้ประโยชน์ทางด้านพันธุศาสตร์ การพัฒนาลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ ความหมายของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ แหล่งที่อยู่ ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร พิระมิดพลังงาน วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ว 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6

ว ๑.๒ ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6

ว 2.1 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม.3/4

ว 2.2 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6

รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด