ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประวัติศาสตร์ ส32102

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558