ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31101)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา