ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว 30222

จิรพรรณ วงค์เห็น

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558