เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ศาสนบัญญัติพื้นฐานสำหรับครู