ศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ศาสนบัญญัติพื้นฐานสำหรับครู