homeศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู
personperson_add
ศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู

ผู้สอน
นาย มาหามะรอสลี แมยู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1715

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ศาสนบัญญัติพื้นฐานสำหรับครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)