ทอเสื่อกก 2 ง 20214 ชั้น ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เรื่อง การทอเสื่อกก ฝึกปฏิบัติขัั้นตอนการทอเสื่อกกลายขิด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ในชีวิตประจำวัน