เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทอเสื่อกก 2 ง 20214 ชั้น ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พนมไพร อ่อนธรรมา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

ศึกษาความรู้เรื่อง การทอเสื่อกก ฝึกปฏิบัติขัั้นตอนการทอเสื่อกกลายขิด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ในชีวิตประจำวัน