เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์สมบัติสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ประเภทของอิเล็กโทรไลต์ การเปลี่ยนแปลงกรด-เบสในน้ำ ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส ความเข้มข้นของไอออนต่างๆ ในสารละลาย ร้อยละของการแตกตัวและค่าคงที่สมดุลของกรดหรือเบส ค่า pH ของสารละลาย การใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส ความสำคัญของกรด-เบสในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาสะเทิน การไทเทรตกรด-เบส การนำหลักการไทเทรตไปใช้ประโยชน์ สารละลายบัฟเฟอร์

ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การตรวจสอบ การท้านาย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน