แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์(2/2558)

ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย แนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคโดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ