เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์(2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความหมาย แนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคโดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ