แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน (เพิ่มเติม)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน