Google Sketchup (รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ง 30222)

นางสาวอรวรรณ สิมมา

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูผู้สอน : ครูบุ๋ม