ม.3/1
ผู้สอน

พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17164

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลและความรูผ่านเครือข่าย ้ ...

พ.ศ.2515 อาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้มีหน่วยงานอีกหลายแห่งเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น ทําให้อาร์พาเน...

ระบบการเรียกชื่อง่ายขึ้นและการบริหารเครือข่ายทําได้ดี จึงมีการกําหนดชื่อแทนเลขทีอยู่ไอพี เรียกว่า ชื่อ ...

หากต้องการส่งข้อความถึงใครก็สามารถเขียนเป็นเอกสาร แล้วจ่าหน้าซองที่อยู่ของผู้รับ ระบบจะนําส่งให้ทันทีอย่างรวดเร็วลักษณะของ...


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.