เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลและความรูผ่านเครือข่าย ้ ...

พ.ศ.2515 อาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้มีหน่วยงานอีกหลายแห่งเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น ทําให้อาร์พาเน...

ระบบการเรียกชื่อง่ายขึ้นและการบริหารเครือข่ายทําได้ดี จึงมีการกําหนดชื่อแทนเลขทีอยู่ไอพี เรียกว่า ชื่อ ...

หากต้องการส่งข้อความถึงใครก็สามารถเขียนเป็นเอกสาร แล้วจ่าหน้าซองที่อยู่ของผู้รับ ระบบจะนําส่งให้ทันทีอย่างรวดเร็วลักษณะของ...