Skills Training for MS2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับการฝึกทักษะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่2