เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6004302 ภาพสำหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (อังคาร-เช้า)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐานภาพดิจิตอล กระบวนการแปลงภาพในเชิงดิจิตอล การเปลี่ยนรูปแบบภาพดิจิตอล และการปรับปรุงคุณภาพ การขยายภาพ การย้อมสีภาพ การทำภาพโซลาไรเซลั่น การซ้อนภาพ การแต่งภาพ และการใช้โปรแกรมภาพดิจิตอลสำหรับงานมัลติมีเดีย