วท 6004302 ภาพสำหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (อังคาร-เช้า)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐานภาพดิจิตอล กระบวนการแปลงภาพในเชิงดิจิตอล การเปลี่ยนรูปแบบภาพดิจิตอล และการปรับปรุงคุณภาพ การขยายภาพ การย้อมสีภาพ การทำภาพโซลาไรเซลั่น การซ้อนภาพ การแต่งภาพ และการใช้โปรแกรมภาพดิจิตอลสำหรับงานมัลติมีเดีย