โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เพิ่มเติม)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศ