เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แผนธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพรรษา ด้วงไทย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร5ชั้น 1 ห้อง5

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ต่อ1กลุ่ม

2. ตั้งธุรกิจที่จะทำในวัน Business Day 7 กันยายน 2558

3. เขียนแผนธุรกิจตามใบความรู้ที่ให้ไปพร้อมตัวอย่างการเขียนแผน (ให้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว)

4.ส่งวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.