30708311 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Applied Program Business)

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบริการโทรคมนาคม และการบริการเสริมประเภทต่างๆ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจการขายข้อมูลข้อสนเทศธุรกิจงานวิจัย ธุรกิจการบริการข่าวสารและความบันเทิง ธุรกิจการจัด สัมมนาฝึกอบรม และธุรกิจการศึกษา เป็นต้น โดยศึกษาถึงการจัดกาข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด เช่น คุณลักษณะและคุณค่าของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดองค์กรสารสนเทศ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและ การประเมินโครงการทางด้านธุรกิจ การนำเสนอโครงการธุรกิจที่มีการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งโครงการ