ผู้สอน
สุนทร คำยอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้ภาษาไทย ศท 031


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17192

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พุูด อ่าน เขียน