ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)๑/๒๕๕๘

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทักษะด้านที่ ๕ ตาม มคอ.๓ (ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)