ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)๑/๒๕๕๘

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ