ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)๑/๒๕๕๘

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ