ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)๑/๒๕๕๘

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาคปกติ