เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภ.คพธ55

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้

จุดประสงค์ของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการสัมมนา

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการสัมมาได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์

4.เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานการประกอบวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตได้

หมายเหตุ

รายงานข่าว

ให้นักศึกษาแต่ละคน รายงานข่าวและสรุปประเด็นเกี่ยวกับทางด้าน IT กับธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

การสัมมนากลุ่มย่อย 1 ครั้ง

การสัมมนากลุ่มย่อยเรื่องต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจอยากรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่ม และสามารถเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปได้

รูปแบบในการสัมมนากลุ่มย่อย คือ จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน และแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาหัวข้อพิเศษที่ตนเองสนใจ โดยอาจเป็นหัวข้อทางด้านซอฟต์แวร์ใหม่ ฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน หรือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แล้วนำเสนอให้นักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนได้แสดงความคิดเห็นสอบถาม หรือทดลองปฏิบัติร่วมกัน โดยหัวข้อที่นักศึกษาเลือก ต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้เวลากลุ่มละ 40 นาที

ก่อนที่จะสัมมนาต้องมีการเขียนโครงการมาให้อาจารย์พิจารณา ก่อนถ้าอนุมัติจึงจะสามารถจัดได้

ในการสัมมนาย่อยต้องมี

1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ พร้อมด้วยกำหนดการในการสัมมนา

2. โต๊ะลงทะเบียน ให้ผู้เข้าฟังลงชื่อ

3. การจัดห้องสำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา

4. จัดโต๊ะพร้อมป้ายชื่อสำหรับผู้สัมมนา

5. ในการสัมมนาทุกครั้งจะต้องมีประธานในการกล่าวเปิด และพิธีกรในการดำเนินการสัมมนาพร้อมซัก-ถาม

การจัดสัมมนาโครงการทางด้าน IT กับธุรกิจ(ห้อง)

การจัดสัมมนาโครงการทางด้าน IT กับธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจหรือเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้

ในการจัดสัมมนาครั้งใหญ่ให้จัดทั้งห้องช่วยกันทำงาน ต้องมีการเขียนโครงการขออนุมัติ ต้องมีการติดต่อเรื่องสถานที่ วางกำลังคนในการดำเนินงานแต่ละหน้าที่ พร้อมทั้งต้องให้บุคคลที่จะมาสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อที่จะจัดสัมมนา ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันคาดว่าจะจัดสัมมนา 2 อาทิตย์

การวัดผล

คะแนนระหว่างภาคเรียน 80%

1) คะแนนกิจกรรมกลุ่ม 20 %

2) คะแนนสอบย่อย 20%

3) คะแนนชิ้นงาน 20%

4) สอบกลางภาคเรียน 20%

คะแนนสอบปลายภาคเรียน 20%