อบรมการใช้งาน Class Start (1720)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับอบรม ในโครงการ ไอทีวิชาการ