สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (ภาคสมทบ) ๑/๒๕๕๘

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกสาขาวิชารัฐศาสตร์