30708306 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนในการจัดทำโครงงาน ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง