30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยการเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และเขียนผลงาน การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่น ๆ