ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17203

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยการเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และเขียนผลงาน การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่น ๆ