207205

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnitism)