easy physics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าในการเรียนไฟฟ้าแม่เหล็ก ทั้งในเรื่องของสนามแม่เหล็กและแรงทางไฟฟ้าที่ทำให้เเกิดสนามแม่เหล็ก