นิวเคลียร์ฟิสิกส์

ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้ามขาด ห้ามลา ห้ามป่วย ห้ามแอบชอบครู