นิวเคลียร์ฟิสิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ห้ามขาด ห้ามลา ห้ามป่วย ห้ามแอบชอบครู