การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนองาน)

จารุเดช คงมีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการนำเสนองาน