การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนองาน)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการนำเสนองาน