เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารการเงิน (Financial Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Course Description
     การประเมินผลตอบแทนและการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนและกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โครงสร้างทางการเงินและค่าของทุน การประเมินโครงการลงทุนภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน รวมถึงการศึกษานโยบายการเงินต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

     Risks and returns evaluation of investment and portfolios; securities valuation; financial structures and cost of capital; project valuation under uncertainty including studying monetary policies affecting financial management decisions for achieving efficient targets