การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(บ่าย)

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(บ่าย)