441-429 สัมมนาการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สัมมนาแนวคิดและประเด็นปัญหาด้านการ จัดการ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาและงานวิจัย ของการจัดการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนระดับต่างๆ

Seminar in concept and management problems; business strategies; case studies and researches of management in different levels of public and private organizations.