วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นม.1/1

เสาวรส สีหล้า

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน