การนำเสนอผลงาน

chamnong sukfung

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม microsoft powerpoint