การนำเสนอผลงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม microsoft powerpoint