เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Music Theory ทฤษฎีดนตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ เกรียงไกร คงเมือง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

หัวข้อที่จะเกี่ยวข้องกับเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ต มีดังนี้

ระดับเสียง (Pitch)

ตัวอักษรดนตรี (Musical Alphabet)

ลิ่มนิ้วคีย์บอร์ดสีขาว (Keyboard White Keys)

บรรทัด 5 เส้น (Music Staff)

เส้น และช่อง (Lines and Spaces)

เส้นน้อย (Ledger Lines)

ลำดับของระดับเสียง (Pitch Order)

ระยะเต็มขั้น และครึ่งขั้น (Whole and Half Steps)

เครื่องหมายแปลงเสียง (Accidentals)

ลิ่มนิ้วคีย์บอร์ดสีดำ (Keyboard Black Keys)

โน้ตเอ็นฮาร์โมนิก (Enharmonic Notes)

ลิ่มนิ้วคีย์บอร์ดเอ็นฮาร์โมนิก (Enharmonic Keyboard)

กุญแจ (Clefs)

กุญแจซอล (G Clef)

กุญแจฟา (F Clef)