ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (ภาคพิเศษ 1/2558 นิติ)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้