เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

121 1616 Risk Management in Information Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ