วิชาเคมี(ปริมาณสารสัมพันธ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่้อหาของวิชาประกอบด้วย

1. อะตอม มวลอะตอม มวลโมเลกุล

2. ปริมาณสารโมล

3. ความเข้มข้นของสารละลาย

4. สมการเคมี