เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเคมี(ปริมาณสารสัมพันธ์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื่้อหาของวิชาประกอบด้วย

1. อะตอม มวลอะตอม มวลโมเลกุล

2. ปริมาณสารโมล

3. ความเข้มข้นของสารละลาย

4. สมการเคมี