การบัญชีห้างหุ้นส่วน

นางสาวปิยนุช วิเศษศรี

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวช.2 สาขางาน การบัญชี