คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวอย่างการสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.