วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดตามกำหนดเวลา