วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุวรรณ ชื่นใจชน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดตามกำหนดเวลา