วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น

จารุวรรณ ชื่นใจชน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดตามกำหนดเวลา