เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุวรรณ ชื่นใจชน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดตามกำหนดเวลา