เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกวรรณ แสนจำหน่าย

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ป.2

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ข้อความ สามารถ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญ รายละเอียด แสดงความคิดเห็น คาดคะเน เหตุการณ์ อ่านหนังสือตามความสนใจ นำเสนอจากเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียน เชิงอธิบาย ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อแนะนำ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ จินตนาการ ฟังและปฏิบัติตาม คำแนะนำ คำสั่งที่สับซ้อน เล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง พูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคำ บอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยค ลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านและการฟังวรรณกรรม ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและ บทร้อยกรอง

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา มีทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีมารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีเจคติที่ดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย