com4

ผู้สอน
นางสาว ฐิติมา ธะนะศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
com4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1728

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นร.ที่เรียนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษานี้เปิดห้องเรียรน ม. 4/4 4/5 และ 4/6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)