การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอบถามเป็นรายบุคคล