การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

นางทับทิม ทองสวัสดิ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอบถามเป็นรายบุคคล