ม.4/3-58

วิศรุต โคกเขา

โรงเรียนสภาราชินี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ