วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

รัตรวี เรียนพงศ์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17298

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมื่นไวย

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกลํ้า คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์คำที่มีรร คำที่มีพยัญชนะ สระไม่ออกเสียง การ อ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน เรื่องเล่า บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ เรื่องราวจาก บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน การอ่าน หนังสือตามความสนใจอย่างสมํ่าเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม คำสั่งหรือข้อแนะนำ เช่น การใช้สถานที่สาธารณะ คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ที่จำเป็นในบ้านและโรงเรียน มีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยจำเป็นต้องฝึกคัดและเขียน ให้ถูกต้อง การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ มีสุขนิสัยที่ดีและมารยาทในการเขียน การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความ รู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง สามารถบอกสาระสำคัญจากการฟังหรือพูด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การขอความช่วยเหลือ การกล่าวคำขอบคุณ การกล่าวคำขอโทษ การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ การเล่าประสบการณ์ในชีวิต ประจำวัน มีมารยาทในการฟัง มีมารยาทในการดูและมีมารยาทในการพูด ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ การสะกดคำ การแจกลูกและการเขียนคำที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม มาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรตํ่า คำที่มีตัวการันต์คำที่มีพยัญชนะควบกลํ้า คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่มีรร การเรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การบอกลักษณะคำคล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรม สำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นิทาน เรื่องสั้นๆ ปริศนาคำทาย บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน การร้อง บทร้องเล่นสำหรับเด็กที่มีคุณค่า เช่น บทร้องเล่นในท้องถิ่น บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.