การบิดภาพให้โค้งตามวัตถุ ด้วย Photoshop cs6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

rattiya kahawong

โรงเรียนสาธิตเพชรจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

การบิดภาพให้โค้งตามวัตถุเป็นการน าภาพมาซ้อนให้วัตถุมีมิติ เข้ากันอย่างกลมกลืน ซึ่งการบิดภาพให้ โค้งตามวัตถุแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การบิดภาพให้โค้งตามวัตถุ 2. การสร้างความกลมกลืนของภาพ