เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นราพล ยอดพิจิตร

โรงเรียนบ้านสันยูง

ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแอนะลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology, WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM (Asychronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Fiber Optics, Modem ฯลฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง