เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เรื่องการทำ storyboard

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สตอรี่บอรดคือการเขียนภาพนิ่งเพื่อสรางเปนภาพเคลื่อนไหวในรูปของสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม หมายถึงสื่อหลายแบบ เปนการใชสื่อในหลายรูปแบบ ทั้งขอความ เสียง รูปภาพหรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อกําหนดแนวทางใหทีมผูผลิตเกิดความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันในการถายทําเปน ภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตรภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรการตูน ภาพยนตรสารคดีหรือแมแตการทําผลงาน โดยแสดงออกถึงความตอเนื่องของการเลาเรื่อง