คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เรื่องการทำ storyboard

คำอธิบายชั้นเรียน

สตอรี่บอรดคือการเขียนภาพนิ่งเพื่อสรางเปนภาพเคลื่อนไหวในรูปของสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม หมายถึงสื่อหลายแบบ เปนการใชสื่อในหลายรูปแบบ ทั้งขอความ เสียง รูปภาพหรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อกําหนดแนวทางใหทีมผูผลิตเกิดความเขาใจไปในแนวทางเดียวกันในการถายทําเปน ภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพยนตรภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรการตูน ภาพยนตรสารคดีหรือแมแตการทําผลงาน โดยแสดงออกถึงความตอเนื่องของการเลาเรื่อง