เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง การเขียนภาษา c เบื้องต้น มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิศรส จงนอก

โรงเรียนบ้านสันยูง

เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง การให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะต้องมีการป้อนคำสั่งให้กับมันและต้องเป็นคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ การนำคำสั่งมาเรียงต่อกันให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกว่า โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาระดับสูงหรือภาษาระดับต่ำ เราจะต้องแปลงภาษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อนจึงจะสามารถทำงานได้